O firmie

Witamy na stronie

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach

 

 Szanowni Państwo na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 września 2016r o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego ( Dz. u poz. 1454). Gmina Białobrzegi wraz ze wszystkimi swoimi jednostkami i zakładami budżetowymi staje się Podatnikiem VAT z uwagi na zaistniałą sytuację zmianie ulegają zapisy na umowie

 

dane t.j.

 

pomiędzy:

 

Gminą Białobrzegi, z siedzibą Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi, NIP 7981458304 Regon 670223304 reprezentowaną przez: Ryszarda Bogumiła - p.o. Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji działającego na podstawie pełnomocnictwa Nr 3/2015 z dnia 02.01.2015r.

 

Zwanym dalej Usługodawcą”

a

 

..............................................

..............................................

..............................................

 

 

NIP …................................ Regon ….................................

 

Zwanym dalej Usługobiorcą”

 

Dotychczasowe umowy tracą ważność!

Prosimy o kontakt z zakładem celem zawarcia nowej umowy.